En sund Kommune er f.eks. at styrke kompetencer, faciliteter og plejepersonale til at hjemtage borgere, der udskrives fra sygehuse samt styrke pleje af borgere i deres eget hjem. – Det kræver, at kommunen har en sund økonomi.

Bosætning. Vi vil gøre Struer kommune til et attraktivt sted at bo f.eks. ved at sikre et varieret udbud af boliger og gode fritidsmuligheder.

Erhvervslivet. Vi vil have fokus på, at Struer kommune er et attraktivt sted at drive virksomhed bl.a. gennem et tæt sammenarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Specielt vil vi sætte fokus på at hjælpe mindre virksomheder med at vokse

Uddannelse. Vi vil tiltrække fl ere erhvervsuddannelser med tilknytning til gymnasiet, men vi vil samtidig også i samarbejde med Lemvig og Holstebro kommuner arbejde på at bevare og tiltrække nye uddannelser til området, så unge bliver på egnen og får en kom petencegivende uddannelse

Centralisering. Stop for yderligere centralisering af kom munens aktiviteter. Vi vil bevare den nuværende folke skole og plejehjems struktur

Naturen skal bruges og bevares. Konkret vil vi arbejde for at skabe/genskabe naturområder til gavn for dyrelivet, samt skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister i tæt samarbejde med lodsejerne og vi vil skabe faciliteter så fjorden kan bruges til en bred vifte af fritidsaktiviteter, men hele tiden have for øje at naturen skal bevares.